ESG kritériá patria medzi základné piliere spoločnosti D-Phase. Berieme ich do úvahy pri interných rozhodovacích procesoch, ako aj externých riešeniach.

Veríme, že D-Phase vie pozitívne ovplyvniť klimatickú zmenu a nájsť riešenia, ktoré sú efektívne a zároveň šetrné k životnému prostrediu.

ENVIRONMENTAL

Myslíme na životné prostredie


 • POSUDZOVANIE VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  a snaha pozitívne ovplyvniť klimatickú zmenu

 • VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV

  pri projektoch berieme ohľad na využité zdroje a hľadáme najekologickejší variant

 • ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

  so zameraním na princípy znižovania, opätovného použitia a recyklácie materiálov a zodpovednú likvidáciu akéhokoľvek nebezpečného odpadu

 • EFEKTÍVNA SPOTREBA ENERGIE

  a podpora zelenej energie

 • ZODPOVEDNÁ A EFEKTÍVNA SPOTREBA VODY

 • ZNIŽOVANIE UHLÍKOVEJ STOPY

  a snaha o dekarbonizáciu

SOCIAL

Spokojnosť našich klientov a zamestnancov je vždy na prvom mieste


 • ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

  zamestnancov, dodávateľov, užívateľov a širšej komunity

 • INKLÚZIA, ROVNOSŤ A DIVERZITA

 • OTVORENOSŤ, SPRAVODLIVOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ

 • PRAKTIKY A POSTUPY

  ktoré vedú k predchádzaniu diskriminácie

 • REŠPEKTOVANIE A ZACHOVÁVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV

 • VYTVÁRANIE LOKÁLNYCH PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ

CORPORATE GOVERNANCE

Kladieme dôraz na rozvoj spoločnosti


 • FIREMNÉ HODNOTY A ZODPOVEDNOSŤ

 • ZODPOVEDNÉ RIADENIE

 • OTVORENOSŤ, SPRAVODLIVOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ

  zabezpečenie, aby štruktúra a postupy riadenia podporovali tieto princípy

 • BOJ PROTI KORUPCII A PODVODOM

  a implementácia všetkých nariadení súvisiacich s jurisdikciami, v ktorých d-phase pôsobí

 • OCHRANA ÚDAJOV, KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

  ktorá sa riadi všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR)

 • ZAMESTNANECKÉ VZŤAHY

 • VZDELÁVANIE A ROVNOVÁHA MEDZI PRACOVNÝM A SÚKROMNÝM ŽIVOTOM

  workshopy a vzdelávacie programy pre zamestnancov

 • ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

  zlepšenie zdravia zamestnancov, dodržiavanie bezpečnosti na stavbách a podpora zdravého životného štýlu

 • D-PHASE VYUŽÍVA PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA DIALÓGU

  ktorý je dostupný všetkým relevantným zainteresovaným stranám a je legitímny a bezpečný